Om församlingen

Vi är en församling med ungefär 150 medlemmar. Församlingen är en del av Equmeniakyrkan men har medlemmar med bakgrund i flera olika samfund och delar av världen. På gudstjänsterna är sången och förkunnelsen centrala delar. Musiken och övriga uttryck kan dock variera vad gäller stil. Kommer man till en gudstjänst i Sunne missionskyrka ska man även veta att det ges utrymme för personlig förbön.

Vi ser Bibeln som rättesnöre och ledstjärna. Vi vill verka för Gud och Guds rikes utbredning , där Guds kärlek får ett synligt uttryck så att fler hittar vägen in till vår gemenskap, finner vänner, ett andligt hem och en fast rotad tro på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare. Vi arbetar aktivt för att vår församling utvecklas genom att varje enskilds kall och förmågor tas tillvara och att ingen blir glömd. Vi tror att Jesus verkar i var och en som vill vandra med Honom och att det är viktigt att ge utrymme och stöd när detta tar sig uttryck i form av olika initiativ.

Vi är angelägna om ett gott samarbete med andra kristna samfund och med samhället i stort, t ex i socialt arbete och flyktingarbete.